Copyright

Media eigenaar, uitgever

ALUMERO Systematic Solutions GmbH
Sonnenweg 1-2, 5164 Seeham

T +43 (0) 6217 / 68 41 0
alumero@alumero.at
www.alumero.at

Handelsregisternummer: FN 36681v Seeham
Bevoegde rechtbank: Arrondissementsrechtbank Salzburg
Btw-nr.: ATU35038204

Wettelijke kennisgeving

Alle gegevens en informatie op de website zijn door ons zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. Websites van derden waarnaar wij via een hyperlink verwijzen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectieve aanbieders. ALUMERO Systematic Solutions GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites van derden. De inhoud en de structuur van de website worden beschermd door het auteursrecht. Voor de verveelvoudiging van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, geheel of gedeeltelijk, of van beeldmateriaal, is de uitdrukkelijke toestemming van Alumero Systematic Solutions GmbH vereist, conform §6 leveranciersidentificatie van de TDG (Teledienstenwet).

1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen/naar de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, die door gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie respectievelijk door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie is ontstaan, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen aantoonbare opzet of grove nalatigheid valt te verwijten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de website geheel of gedeeltelijk zonder afzonderlijke kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (“hyperlinks”), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen dan van kracht zijn indien de auteur kennis van de inhoud zou hebben en het voor hem technisch mogelijk en redelijkerwijs te verwachten zou zijn, het gebruik in het geval van onwettige inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart bij deze uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link geen onwettige inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Derhalve distantieert hij zich hiermede uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte webpagina's, die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, alsook voor bijdragen van derden in door de auteur aangemaakte gastenboeken, discussieforums, koppelingen naar mappen, mailinglijsten en alle andere vormen van databases, waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en meer bepaald voor schade die voortvloeit uit het gebruiken of niet-gebruiken van dusdanig aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de site waarnaar werd verwezen, aansprakelijk, niet degene, die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (“hyperlinks”) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen dan van kracht zijn, indien de auteur kennis van de inhoud zou hebben en het voor hem technisch mogelijk en redelijkerwijs te verwachten zou zijn het gebruik in het geval van onwettige inhoud te verhinderen.

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties het auteursrecht van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, video-opnames en teksten in acht te nemen, door hem zelf vervaardigde afbeeldingen, geluidsbestanden, video-opnames en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, video-opnames en teksten.
Voor alle in deze website genoemde of eventueel door een derde beschermde merknamen en handelsmerken gelden onbeperkt de bepalingen van het momenteel geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de momenteel geregistreerde rechthebbenden. Het louter vermelden van handelsmerken houdt niet in dat ze niet door de wet zijn beschermd.

Het copyright van gepubliceerde, door de auteur zelf samengestelde pagina's blijft bij de auteur zelf. Elke reproductie of elk gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, video-opnames en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming

Als op deze website de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan geschiedt het verstrekken van deze gegevens door de gebruiker geheel vrijwillig. Het gebruik van en de betaling voor alle aangeboden diensten is, indien technisch mogelijk en redelijk, ook zonder opgave van zulke gegevens respectievelijk onder opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem, toegestaan. Het gebruik van in het kader van het impressum of vergelijkbare opgaven vergaarde contactgegevens als adressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het versturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie, is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verzenders van zogeheten spam e-mails, die hiermee dit verbod overtreden,  zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als een deel van de website, van waaruit naar deze pagina werd doorverwezen. Voor zover gedeelten of afzonderlijke woorden van deze tekst niet, niet meer of niet helemaal met het geldende recht in overeenstemming zijn, blijven toch de overige gedeelten van het document  onaangetast wat inhoud en rechtsgeldigheid betreft.

Design & Realisation

A365  – Werbeagentur Salzburg
Hannakstrasse 9
5023 Salzburg
www.a365.at

 

Kontakt

Vul dit formulier volledig in, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.