Nota prawna

Właściciel mediów, wydawca

ALUMERO Systematic Solutions GmbH
Sonnenweg 1-2, 5164 Seeham

T +43 (0) 6217 / 68 41 0
alumero@alumero.at
www.alumero.at

Numer rejestracyjny firmy: FN 36681v Seeham
Sąd gospodarczy rejestrowy: Sąd Okręgowy w Salzburgu Nr UID: ATU35038204

 

Nota prawna

Wszystkie szczegóły i informacje zawarte na stronach internetowych zostały przez nas starannie sprawdzone i zbadane. Za strony internetowe osób trzecich, do których odnosimy się za pomocą hiperłącza, odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy. ALUMERO Systematic Solutions GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich. Treść i struktura stron internetowych są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub obrazów wymaga wyraźnej zgody Alumero Systematic Solutions GmbH, zgodnie z § 6 identyfikacji dostawcy TDG (ustawa o telemediach).

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są z zasady wykluczone, o ile ze strony autora nie można udowodnić winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełniania lub usuwania części stron lub całej oferty bez uprzedzenia, a także do czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji.

2. Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności wchodzi w życie tylko wtedy, gdy autor znał treść i gdy z technicznego punktu widzenia miałby możliwość i byłby w stanie zapobiec korzystaniu z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem.

Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków do stron, do których one odsyłają, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których odsyłają linki. Dlatego niniejszym dystansuje się on wyraźnie od wszystkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po wstawieniu linku. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których możliwy jest dostęp z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

3. Prawo autorskie i prawo o znakach towarowych

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych
(„hiperłącza”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności powstałoby tylko wówczas, gdyby autor znał treść i gdyby miał techniczną możliwość i możność zapobieżenia wykorzystaniu w przypadku treści niezgodnych z prawem.

Autor stara się przestrzegać praw autorskich użytych we wszystkich publikacjach obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nieobjętych licencją.
Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

4. Ochrona danych

Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podawania danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystanie danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail opublikowane w druku lub porównywalne informacje przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostali Państwo przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Design & Realisation

A365  – Werbeagentur Salzburg
Hannakstrasse 9
5023 Salzburg
www.a365.at